Özel Üçboyut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
farklılık bizim işimiz
ve işimizi ciddiye alıyoruz...
önce hedefe odaklanıp
hep beraber yürüyoruz!
önceliğimiz mutlulukları
ve güvenlikleri...
kafalardaki sorulara cevaplar arıyor,
boşlukları hep beraber tamamlıyoruz!
seçim sunuyoruz
özgür olmaları
ve içlerindeki cevheri açığa çıkarmak için
sımsıkı sarılıyoruz!
ve bunları AŞKla yapıyoruz...
Dil Konuşma Bozuklukları Destek Eğitim Programı 3B
Web Sayfamıza Hoşgeldiniz.
Tüm yapılanlar ve yapılacak olanlar; doğru zamanda, doğru insanlarla bir arada olma prensibinden ayrılmadığımız, ayrılmayacağımız içindir. Hizmette kalite, kalitede devamlılığın esas olduğuna inanıyoruz. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon programında da uzman kadronun, ehil ellerin ve bilimsel programın sürekliliğinin şart olduğunu biliyoruz. Bu inanç ve istekle uzattığınız eli 2000 yılından bugüne tutmaktan onur duyuyoruz…

telefon numaramız... 0332 235 00 35 

 
Bilimsel Gelişmeler [ Güncel ]
UZMANLAR DİYOR Kİ...

KURUMUMUZDA BİLİME DAYALI UYGULANAN PROĞRAM VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİGOBDÖ-2-TV

(Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2)

GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeğidir.

Stereotip Davranışlar, İletişim ve Sosyal Etkileşim ilgili spesifik, gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren maddelerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır. Her alt ölçekte 14 olmak üzere GOBDÖ-2-TV'de toplam 42 madde yer almaktadır.

GOBDÖ-2-TV aşağıdaki amaçlar için güvenli bir şekilde kullanılabilir:

1) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama

2)Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama

3)Ağır düzeyde davranış problemlerini değerlendirme

4)Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme

5)Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme

6)Bilimsel araştırmalar için veri toplama

İVO OTİZM DEĞERLENDİRME SETİ (İVO-ODS)

İVO-ODS 'nin amacı OSB gösteren çocukların OSB açısından kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak çocuğun gereksinim duyduğu özel eğitim destek düzeyini ortaya koyarak buna uygun eğitsel ve davranışsal müdahale programları için veri sağlamaktır. Ayrıca müdahale programlarının etkililiğinin değerlendirilmesi ve izleme çalışmaları yapmaya hizmet etmektedir. İVO-ODS içerisinde bulunan 4 değerlendirme aracı şunlardır;

U-ODKL, SEDA, VODA ve EDA. SEDA, VODA ve EDA değerlendirme araçları çocukların performansını bir örneklem grubu ile karşılaştırmaya olanak sağlayan standardizasyon verilerine de sahiptir. Bu seminerde bu değerlendirme araçlarının kullanım ve uygulanmasına ilişkin sertifikalanma süreci

§ U-ODKL (Uyarlanmış Otizm Davranış Kontrol Listesi): DSM-5 de yer alan yeni tanı ölçütleri doğrultusunda uyarlanmış olan ODKL bir çocukta OSB'nin bulunma derecesini ortaya koymak ve çocuğun gereksinim duyduğu destek düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Aracın konuşabilen ve konuşamayan çocuklar için ayrı kesim puanları olduğundan her türlü OSB tablosunun değerlendirilmesinde kullanımı uygundur.

§ SEDA (Sosyal Etkileşim Değerlendirme Aracı) : 1) SEDA çocuğun sosyal etkileşim düzeyini belirlemede kullanılan oyuna dayalı bir eğitsel değerlendirme aracıdır. Çocuk yetişkin etkileşiminin gözleme dayalı olarak sistematik bir değerlendirmesini yaparak çocuğun sosyal etkileşim düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Araçtan elde edilen veriler hem çocuğun programının düzenlenmesinde hem de GOBDÖ-2 TV ve ODKL den elde edilen tanı puanlarının performansa dayalı değerlendirilmesine katkı sağlamada kullanılmaktadır.

§ VODA (Vocal Davranış Değerlendirme Aracı): 1) VODA OSB de dil örneği almaya ve çocuğun sahip olduğu dil becerilerini OSB yönünden değerlendirmede kullanılmaktadır. VODA da tıpkı SEDA gibi çocuğun müdahale programını geliştirmede ve GOBDÖ-2 TV ve ODKL den elde edilen tanı puanlarının performansa dayalı değerlendirilmesine katkı sağlamada kullanılmaktadır.

§ EDA (Eğitsel Değerlendirme Aracı): EDA OSB tanısı ya da şüphesi olan çocukların alıcı dil, ifade edici dil, beden kavramı gibi temel alanlarda bir değerlendirmesini yapmayı sağlamaktadır. EDA aracılığıyla elde edilen bilgiler çocuğun öğrenme ortamlarında edindiği temel becerileri test etmeye yaramakta ve programının planlamasına katkı sağlamaktadır.

Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)

ETEÇOM, ilişki-temelli yaklaşıma dayalı bir programdır. İlişki temelli uygulamalar birincil bakıcının (ebeveyn ya da uzman/eğitimci) çocuğu ile etkileşiminin niteliğini geliştirmeye ve dolayısı ile çocuğun gelişimini (bilişsel, sosyal-duygusal ve iletişim) desteklemeyi hedefler.

Çocuğun bilişsel, iletişim ve sosyal duygusal gelişim alanlarında 16 temel davranışı kazanmasını ya da geliştirmesini hedeflemektedir.

ETEÇOM’da 16 temel davranışı kazandırmaya yönelik 66 öğretimsel strateji ve bu temel davranış ve stratejilerin mantığını açıklamaya yardımcı olan bilgi notlarını içermektedir.

GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMI(GEDEP)

Gelişimsel Destek Programı (0-36 aylık gelişimi risk altındaki çocuklar için), 0-3 yaș arası gelişimsel gerilik gösteren, gelişimsel gerilik gösterme riski olan ve normal gelişim gösteren bebek ve çocukların tüm gelişimsel alanlarda desteklenmesine yönelik hazırlanmış bir programdır.

Gelişimsel Destek Programı, her gelişim alanında belli yaş dönemlerine göre sıralar ve her beceriyi bir amaç olarak görür. Bu amaçları kazandırmaya yönelik de etkinlikleri, nitelikli ebeveyn-çocuk etkileşimi temelinde ele alarak ebeveynlerin evde, uzmanların kurumda ve ebeveynlerin uzmanlarla birlikte hem evde hem de kurumda birlikte çalışarak çocuğun gelişimini desteklemeyi hedefler. Gelişimsel Destek Proğramın’da her modül bir gelişim alanını kapsamaktadır.

Gelişimsel Destek Programı, bilişsel, iletişim, sosyal-duygusal, motor ve öz bakım gelişim alanlarına ilişkin modülleri bir yașına kadar olan süreçte üçer aylık dönemler halinde, bir-üç yaş arası süreçte ise altışar aylık dönemler halinde ele almaktadır.


Yasal Haklarınız [ Güncel ]
Güncel Gelişmeler
633 Sayılı KHK'ya göre Aile ve Sosyal Politiklar Bakanlığı bünyesinde Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İlgili KHK ve ilgi yazı gereği 31.12.2011 tarihi itibariyle Özürlüler İdaresi Başkanlığı Kurumu kapatılarak bu kuruma ait iş ve işlemler de ilgili Genel Müdürlüklere devredilmiştir.

Buna istinaden 23.01.2012 tarihi itibariyle Özürlüler İdaresi Başkanlığı resmi web sayfası olan www.ozida.gov.tr yayından kaldırılacak, http://www.ozurluveyasli.gov.tr adresi kullanılacaktır.

Genel başlıklar halinde Yasal Haklarınızı Hatırlatalım;

1. Devlet tiyatroları, gösterilerini engellilere ücretsiz sunmaktadır. 

2. Türk hava yolları ile seyahat halinde belirlenen esaslar doğrultusunda engelliler indirimden yararlanabilir. Türk Hava Yolları Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslarda Engellilere İndirim Uygulanmaktadır. 

3. Devlet Demir Yolları ana hat yolcu trenleri ile seyahat halinde engelliler %50 indirimden yararlanabilir. 

4. Telsim (Cep Özel Engelliler) - Türkcell (Destekcell) Cep Telefonlarında Görüşme Ücretinden İndirimli Olarak Yararlanılabilir. 

5. Türk Standard’ları Enstitüsü ile birlikte engelliler için özel düzenlemeleri içeren standartlar hazırlanmaktadır. 

6. Engellilerle ilgili sivil toplum örgütleri, 2908 sayılı kanuna göre dernekler, federasyonlar ve konfederasyon şeklinde örgütlenmiştir. 

7. Engellilerin profesyonel olarak spor yapmaları için devlet bakanlığına bağlı engelliler spor federasyonları vardır. 

8. Oy kullanırken seçim kurullarının engelliler için düzenleme yapmaları gerekmektedir. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 26–27)

9. Belediyeler 572 sayılı kanun hükmünde kararname gereğince engellilere uygun düzenlemeleri standartlara uygun olarak yapmak zorundadır. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 3–4)

10. Belediyeler toplu taşıma araçlarından engellileri ücretsiz veya indirimli olarak yararlandırmak zorundadır. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 3–4) (9.madde de açıklanmıştır) 

11. 1580 Sayılı Belediyeler ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yasası, belediyelere ait ve belediyeler tarafından işletilen veya kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi işyerlerinin engelliler tarafından işletilmesi konusunda kolaylık getirmiştir. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 3–4)(9.madde de açıklanmıştır) 

12. 18 yaşını bitirmiş ve herhangi bir yerden geliri olmayanlar emekli sandığına veya bulunduğu yerdeki valilik veya kaymakamlık makamlarına başvuru yaparak 2022 sayılı yasa gereğince aylık bağlanmasını talep edebilir. 

13. Engellilerin kullandığı araç ve gereçler il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından karşılanabilmektedir. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 17) 

14. İmar Mevzuatına ulaşılabilirlikle (fiziksel engellerin kaldırılmasıyla) ilgili hükümler eklenmiştir. Buna göre, kaldırımlar, yaya yolları, konutlar ve umumi binalar engellilerin ulaşabilirliğine uygun olarak yapılmak durumundadır. 

15. Engelliler H sınıfı sürücü belgesi alarak özel tertibatlı araç kullanabilirler. 

16. H sınıfı sürücü belgesine sahip olan engelliler yurt içinden aldıkları özel tertibatlı otomobillerde, katma değer vergisi indiriminden yararlanmakta ve taşıt alım vergisinden muaf tutulmaktadır.

17. H sınıfı sürücü belgesi olan engellilerden uygun şartları taşıyanların yurt dışından getirtecekleri özel tertibatlı otomobiller için gümrük vergisi muafiyeti vardır. 

18. El ve ayak fonksiyonunu tamamen yitirmiş bulunan engellilerin yurt dışından getirtecekleri özel tertibatlı minibüsler gümrük vergisinden muaftır. 

19. Sosyal Güvenlik kuruluşlarınca karşılanan araç ve gereçlerin standartlara uygun olarak sağlanması gerekmektedir. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 20–22–23) 

20. engelli çocuğun resmi veya özel eğitim merkezlerinde aldıkları gelişim ve eğitime ilişkin giderlerin bir kısmı çalışılan kurum, emekli sandığı ve sosyal sigortalar kurumu tarafından bütçe uygulama talimatları çerçevesinde karşılanmaktadır. Emekli sandığına ve sosyal sigortalar kurumu’na bağlı kişilerin çocuklarının özel eğitimleri için 2009 yılı itibarı ile en fazla 422 TL eğitim yardımı yapılmaktadır.
21. Yükseköğretim kurumuna girmeye hak kazanan ve kayıt yaptırarak öğretime başlayan öğrenci ilk yılında bulunduğu ilin valiliği bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı’na başvurması durumunda, başbakanlık bursundan yararlandırılır. Ayrıca yardımcı ders araç gereçlerinin temini konusunda engelli öğrenciye destek verilmektedir. 
22. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün öğrenci yurtlarından engelli öğrenciler istemde bulunmaları halinde yararlanabilmektedirler.
23. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından uygulanan harç ve öğrenim kredisi tahsisinde %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyenlere öncelik tanımakta ve harç kredisinin geri ödenmesinde yönetim kurulu kararı ile %50 indirim yapılmaktadır.
24. 2002/58 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, engellilere yönelik birçok düzenlemenin uygulanmasını içermektedir.
25. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesine göre, II sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, münhasıran aracı sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibatı bulunanların malul ve sakatlar tarafından beş yılda bir defaya mahsus olarak bizzat kullanılmak üzere ve %90 ve üstü oranda raporu bulunan tüm engelliler yeni otomobil ve bir kısım ticari araçlarda ö.t.v.’den muaftırlar.
26. 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 4. maddesine göre, bizzat maluller tarafından kullanılan ve %90 ve üstü oranda raporu bulunan tüm engelliler motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır. 

27. Serbest meslek erbabı ve ücretli çalışan engelli vatandaşlarımız ile kendisi engelli olmasa bile ailesinde engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ile ücretliler vergi indiriminden yararlanırlar
28. Kamu kurumlarının sakat memur çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı sorumlu ve yetkilidir
29. Kurumlarca engelli vatandaşlarımıza ayrılan boş devlet memuru kadroları için her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos veya Ekim-Kasım dönemlerinde sınav açılmaktadır 
30. Sınav duyuruları Devlet Personel Başkanlığı tarafından resmi gazetede, baskı sayısı yüksek ulusal gazetelerde ve TRT Televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla yapılmaktadır. Kurumlar sınav duyurularında işin özelliği gerektirmediği sürece engel grupları arasında bir ayrım yapamayacağı gibi engel oranında da üst sınır getiremeyeceklerdir.
31. Sınavlarda özrün özelliğine göre kurumların refakatçi bulundurması gereklidir. Ayrıca engel grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu oluşturulur
32. İşverenlerin belirli bir mesleği olan engellileri öncelikle meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırmaları gerekmektedir
33. Kurum ve kuruluşlar çalışma yerlerini engelli vatandaşlarımızın çalışmasını kolaylaştıracak şekilde düzenlemek gerekli tedbirleri almak ve engelli vatandaşlarımızın çalışmaları ile ilgili özel araç ve gereçleri temin etmek zorundadır
34. Ülkemizde engelli vatandaşlarımız için Türkiye iş Kurumu, Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Dershaneler, Belediyeler ve engellilerle ilgili dernek ve vakıflar tarafından meslek edindirme kursları açılmaktadır
35. Engelli vatandaşlarımızın çalıştığı kamu kurum ve kuruluşu özelleştirme kapsamındaysa, kapatma ve tasfiye halleri dışında engelli vatandaşlarımız işten çıkartılamaz
36. Özelleştirme sonucunda engelli vatandaşlarımızın çalıştığı kurum veya kuruluşun tasfiye edilmesi veya kapatması halinde işine son verirse bulunulan ildeki Türkiye İş Kurumuna başvurulmalıdır. Bu durumda iş kaybı tazminatı, kanunun diğer çalışanlara tanıdığı hakların iki katı oranında ödenmektedir.
37. Meslek edindirme kurslarından yararlanan engelli vatandaşlarımıza işe yerleştirmede öncelik tanınır
38. Gerek kamu gerekse özel sektörde engelli işçi olarak iş bulmayı sağlayacak kurum Türkiye İş Kurumudur.
39. Engelli işçiler, diğer işçilere yapılan sosyal yardımlardan aynen yararlanırlar.
40. Toplu iş görüşmelerinde engelli işçiler aleyhine hükümler konulamaz.
41. Engelli vatandaşlarımız kendi işini kurduğunda gelir vergisi indiriminden yararlanabilir
42. 50 ve daha fazla işçi çalıştıran kamu %4, özel sektör işletmeleri % 3 engelli çalıştırmak zorundadır.
43. Ceza paraları engelli vatandaşlarımızın istihdamı, mesleki eğitim ve mesleki iyileştirme için kullanılmaktadır.
44. yasal kotasının üstünde engelli çalıştıran işverenleri sigorta primlerinin yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır.
45. Türkiye’de 268 özel eğitim okulu ve 351 özel eğitim ve iyileştirme kurumu vardır.
46. Tüm İllerde Rehberlik Ve Araştırma Merkezleri bulunmaktadır. Engelli çocuğu olan aileler buralara başvurarak çocukları hakkında danışmanlık hizmeti alabilirler.
47. Okullarda kaynaştırma eğitimine ağırlık verilmektedir.
48. Görme engellilere okul öncesi dönemde gündüzlü, ilköğretim düzeyinde yatılı ve gündüzlü olarak eğitim verilmektedir.
49. İlköğretim okulunu bitiren görme engelli öğrenciler öğrenimlerine normal okullarda kaynaştırma yoluyla devam etmektedirler.
50. Braille yazılmış ortaöğretim ders kitapları görme engelliler akşam sanat ve basım evi matbaasında basılıp ihtiyaç sahiplerine talep halinde ulaştırılmaktadır
51. İşitme engellilere okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde gündüzlü ve yatılı olarak eğitim hizmeti verilmektedir
52. İşitme engelli öğrenciler meslek liselerine sınavsız yerleşebilmektedirler
53. Ortopedik engellilere yatılı ve gündüzlü olmak üzere okul öncesi, ilköğretim ve meslek lisesi düzeyinde eğitim olanağı sunulmaktadır.
54. Zihinsel engelliler eğitilebilir ve öğretilebilir olarak iki ayrı grup okulda eğitim almaktadırlar. Bunlar engel derecelerine göre yapılandırılmış okullarda ya da kaynaştırma okulları veya sınıflarında eğitim alabilmektedirler.
55. Uzun süre hastanede yatan çocuklar için bazı hastaneler bünyesinde “hastane ilköğretim okulları” bulunmaktadır.
56. Üniversite sınavı sırasında ortopedik ve görme özrü bulunanlar için uygun düzenlenmiş sınav mekânları hazırlanır, görme engelliler ve az görenler için 30 dakikalık ek sınav süresi verilir, sınav sorularını okuyacak ve söylenecek yanıtları yazacak uygun eğitimde ve düzgün diksiyonlu “yardımcı refakatçi” eşliğinde sınava girme olanağı tanınır.
57. Az gören üniversite öğrencileri fakülte/yüksekokul/bölüm amirliklerine yazılı olarak başvurarak sınav sorularını büyük puntolu harflerle yazılmış olarak sağlayabilirler.
58. Ülkemizde iyileştirme hizmeti, tıbbi iyileştirme merkezlerinde verilmektedir.
59. Ülkemizde hamilelik döneminde bebeğin fiziksel ve zihinsel engelli olup olmadığının saptanması amacıyla genetik danışma merkezlerinde genetik danışma hizmeti sunulmaktadır. 
60. Ülkemizde Ankara ve İstanbul’da olmak üzere engellilere yönelik hizmet götüren iki diş kliniği bulunmaktadır.
61. Sosyal güvenlik kurumlarında Bağ-Kur hariç olmaz üzere (SSK, Emekli Sandığı) iyileştirme hükümleri sayesinde engelsiz sigortalılara nazaran daha erken emekli olma olanağı sağlanmıştır.
62. Trafik akışını engellememek koşuluyla park etmeye elverişle alanlara araç park edebilirler. ( Engelli Kimlik Belgesini aracın ön yüzünü görünecek şekilde asmanız önemle rica olunur.)

Her Hakkı Saklıdır © Özel Üçboyut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. btwebs web Solutions