Özel Üçboyut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
BİLGİ BANKASI
ÖZEL EĞİTİM NEDİR? BİLİMSEL GELİŞMELER YASAL HAKLARINIZ ÖNEMLİ LİNKLER DANIŞMANLIK BİRİMİMİZ DİYOR Kİ..
UZMANLAR DİYOR Kİ...

KURUMUMUZDA BİLİME DAYALI UYGULANAN PROĞRAM VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİGOBDÖ-2-TV

(Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2)

GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeğidir.

Stereotip Davranışlar, İletişim ve Sosyal Etkileşim ilgili spesifik, gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren maddelerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır. Her alt ölçekte 14 olmak üzere GOBDÖ-2-TV'de toplam 42 madde yer almaktadır.

GOBDÖ-2-TV aşağıdaki amaçlar için güvenli bir şekilde kullanılabilir:

1) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama

2)Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama

3)Ağır düzeyde davranış problemlerini değerlendirme

4)Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme

5)Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme

6)Bilimsel araştırmalar için veri toplama

İVO OTİZM DEĞERLENDİRME SETİ (İVO-ODS)

İVO-ODS 'nin amacı OSB gösteren çocukların OSB açısından kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak çocuğun gereksinim duyduğu özel eğitim destek düzeyini ortaya koyarak buna uygun eğitsel ve davranışsal müdahale programları için veri sağlamaktır. Ayrıca müdahale programlarının etkililiğinin değerlendirilmesi ve izleme çalışmaları yapmaya hizmet etmektedir. İVO-ODS içerisinde bulunan 4 değerlendirme aracı şunlardır;

U-ODKL, SEDA, VODA ve EDA. SEDA, VODA ve EDA değerlendirme araçları çocukların performansını bir örneklem grubu ile karşılaştırmaya olanak sağlayan standardizasyon verilerine de sahiptir. Bu seminerde bu değerlendirme araçlarının kullanım ve uygulanmasına ilişkin sertifikalanma süreci

§ U-ODKL (Uyarlanmış Otizm Davranış Kontrol Listesi): DSM-5 de yer alan yeni tanı ölçütleri doğrultusunda uyarlanmış olan ODKL bir çocukta OSB'nin bulunma derecesini ortaya koymak ve çocuğun gereksinim duyduğu destek düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Aracın konuşabilen ve konuşamayan çocuklar için ayrı kesim puanları olduğundan her türlü OSB tablosunun değerlendirilmesinde kullanımı uygundur.

§ SEDA (Sosyal Etkileşim Değerlendirme Aracı) : 1) SEDA çocuğun sosyal etkileşim düzeyini belirlemede kullanılan oyuna dayalı bir eğitsel değerlendirme aracıdır. Çocuk yetişkin etkileşiminin gözleme dayalı olarak sistematik bir değerlendirmesini yaparak çocuğun sosyal etkileşim düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Araçtan elde edilen veriler hem çocuğun programının düzenlenmesinde hem de GOBDÖ-2 TV ve ODKL den elde edilen tanı puanlarının performansa dayalı değerlendirilmesine katkı sağlamada kullanılmaktadır.

§ VODA (Vocal Davranış Değerlendirme Aracı): 1) VODA OSB de dil örneği almaya ve çocuğun sahip olduğu dil becerilerini OSB yönünden değerlendirmede kullanılmaktadır. VODA da tıpkı SEDA gibi çocuğun müdahale programını geliştirmede ve GOBDÖ-2 TV ve ODKL den elde edilen tanı puanlarının performansa dayalı değerlendirilmesine katkı sağlamada kullanılmaktadır.

§ EDA (Eğitsel Değerlendirme Aracı): EDA OSB tanısı ya da şüphesi olan çocukların alıcı dil, ifade edici dil, beden kavramı gibi temel alanlarda bir değerlendirmesini yapmayı sağlamaktadır. EDA aracılığıyla elde edilen bilgiler çocuğun öğrenme ortamlarında edindiği temel becerileri test etmeye yaramakta ve programının planlamasına katkı sağlamaktadır.

Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)

ETEÇOM, ilişki-temelli yaklaşıma dayalı bir programdır. İlişki temelli uygulamalar birincil bakıcının (ebeveyn ya da uzman/eğitimci) çocuğu ile etkileşiminin niteliğini geliştirmeye ve dolayısı ile çocuğun gelişimini (bilişsel, sosyal-duygusal ve iletişim) desteklemeyi hedefler.

Çocuğun bilişsel, iletişim ve sosyal duygusal gelişim alanlarında 16 temel davranışı kazanmasını ya da geliştirmesini hedeflemektedir.

ETEÇOM’da 16 temel davranışı kazandırmaya yönelik 66 öğretimsel strateji ve bu temel davranış ve stratejilerin mantığını açıklamaya yardımcı olan bilgi notlarını içermektedir.

GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMI(GEDEP)

Gelişimsel Destek Programı (0-36 aylık gelişimi risk altındaki çocuklar için), 0-3 yaș arası gelişimsel gerilik gösteren, gelişimsel gerilik gösterme riski olan ve normal gelişim gösteren bebek ve çocukların tüm gelişimsel alanlarda desteklenmesine yönelik hazırlanmış bir programdır.

Gelişimsel Destek Programı, her gelişim alanında belli yaş dönemlerine göre sıralar ve her beceriyi bir amaç olarak görür. Bu amaçları kazandırmaya yönelik de etkinlikleri, nitelikli ebeveyn-çocuk etkileşimi temelinde ele alarak ebeveynlerin evde, uzmanların kurumda ve ebeveynlerin uzmanlarla birlikte hem evde hem de kurumda birlikte çalışarak çocuğun gelişimini desteklemeyi hedefler. Gelişimsel Destek Proğramın’da her modül bir gelişim alanını kapsamaktadır.

Gelişimsel Destek Programı, bilişsel, iletişim, sosyal-duygusal, motor ve öz bakım gelişim alanlarına ilişkin modülleri bir yașına kadar olan süreçte üçer aylık dönemler halinde, bir-üç yaş arası süreçte ise altışar aylık dönemler halinde ele almaktadır.


Her Hakkı Saklıdır © Özel Üçboyut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. btwebs web Solutions